MENU
ขอเชิญร่วมออกบูธในงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทยประจำปี 2562

          ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 และ   Trade day ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ระดับสากล เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวเนื่องด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 ได้มีการยกระดับการจัดงานเป็นงานแสดงสินค้าให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมีทั้งนักธุรกิจไทยและต่างชาติ พร้อมด้วยบริษัทจากต่างประเทศ มาร่วมออกงาน ทำให้เกิดการค้าขาย และเจรจาธุรกิจภายในงาน ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการซื้อ – ขาย และสร้างเครือข่ายให้กับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้น นั้น          ในการนี้ กลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ขอเชิญร่วมออกบูธในงานดังกล่าว พิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับส่วนลด 10%:บูธ และกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกลับมายัง นายประพันธศักดิ์ ทองยุตร์  Email : prapunsakt@fti.or.th   มือถือ 086-625-9619 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562   ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

          สามารถดาวน์โหลดผังงานการจัดงานได้ตาม ลิงค์ นี้
          สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม ลิงค์ นี้
          สามารถดาวน์โหลดแผนที่สถานทีจัดงานได้ตาม ลิงค์ นี้